Sigorta tarafından ödenmeyen Haller



TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Sağlık Sigortası Genel Şartları’ nın 2. ve 3. Maddesine ek olarak aşağıda yazılı haller ve komplikasyonları sigorta teminatı dışındadır;

·         Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları, sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüksetmesi ve komplikasyonları,
·         Poliçede belirtilen kullanım adedini ve/veya teminat limitini ve/veya katılım payını aşan ayakta tedavi giderleri,
·         İlaçlar, tetkikler için kullanılan kontrast maddeler, malzeme masrafları ve aşı giderleri, yardımcı tıbbi malzemeler, koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi ve her türlü diğer ortopedik destekleyicilere ait giderlerdir enjektör, ıtriyat, hidrofil pamuk, alkol ve kolonyalar; termofor, cilt sabunları, diş macunları; işitme cihazı, şeker stripleri ve şeker ölçüm cihazı, tatlandırıcılar, diyet amaçlı ürün ve ilaçlar vb.,
·         5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili maddesi gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, Uzman Hekim Raporu ve Sağlık Kurulu Raporları için oluşacak sağlık giderleri,
·         Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler,
·         Gözdeki kırılma kusuru (miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme tembelliği, gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları ve bunlarla ile ilgili giderler,
·         Yurtdışında gerçekleşen ilaç masrafları ve her türlü sağlık gideri, yurtdışından getirilecek olan her türlü ilaç,
·         Ambulans ücretleri(anlaşmasız), yol, gündelik iş görememe, gündelik bakım, rehabilitasyon, check up, ikinci refakatçi ücretleri, lüks ve suit oda farkları ve özel harcamalar, Mahalli olarak lisanslı ambulans dışındaki nakliye masrafları,
·         Kısırlık tanı ve tedavisi, yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (follikül takibi, histerosalpingografi, spermiogram, adhezyolizis, suni döllenme, tüp bebek, düşük araştırması, embriyo redüksiyonu vb.) tedavi amaçlı olsa dahi her türlü sünnet (fimozis vb..) kişi cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler, impotans (penil doppler, penil-protez, vb.), cinsiyet değiştirme ameliyatları ve bu ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan tüm hormonal tedavi giderleri,
·         Aksine bir sözleşme yoksa , gebelikle ile ilgili her türlü gider (acil olsa dahi), doğum(acil olsa dahi) ve yeni doğan bebek masrafları,
·         Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklara (kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi vb.) ait sağlık giderleri,
·         Sebep ne olursa olsun her türlü Bariatrik Cerrahi yöntemleri (Gastrik bypass, mide balonu, mide tüpü, mide kelepçesi, mide küçültme ameliyatları, biliopankreatik diversiyon, Jejuno-ileostomi, barsak kısaltılması vb.) ,
·         Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, rinoplasti, yağ aldırma, meme küçültme vb.), estetik amaçlı her türlü girişim, estetik amaçlı aşı, enjeksiyon ve tedaviler; terleme tedavisi, jinekomasti; poliçe öncesi dönemde ortaya çıkmış düşme, travma, çarpma, yanık ya da hastalık sonucu gerekli olabilecek her çeşit estetik ve plastik operasyonlar,
·         Omurga şekil bozuklukları tedavisi ile ilgili giderler, Ameliyat nedenine bakılmaksızın nazal septum ve buruna ait her tür yapısal bozukluğa yönelik cerrahi girişimler (septum deviasyonu, SMR,septoplasti,nazal valv operasyonları) ile ameliyat ve girişimler,
·         Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar),
·         Kök hücre nakli ve tedavi amaçlı kök hücre çalışmaları, embriyo klonlanması, bu klonlama sonrasında elde edilen hücreler ile yapılan her türlü tedavi ve nakil işlemleri, kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin giderler,
·         Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları ile organ ve/veya dokuya ait tüm giderler, kemik iliği nakillerinde donöre ve alıcıya ait materyalin saklanmasına ilişkin giderler,
·         Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkollü araç kullanımı, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde oluşabilecek her türlü sağlık giderleri, Her türlü psikiyatrik muayene ve tedavi gideri, psikosomatik hastalıklar, psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları; ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve/veya benzeri bakım evlerinde tedavi edilen her türlü hastalık ve geriatrik hastalıklar,
·         Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinde bahsi geçen, gerekli sürücü belgesine sahip olmadan araç kullanımı esnasında oluşabilecek yaralanmalar ve konu ile ilgili her türlü ulaşım ve tedavi masrafları,
·         Tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kiraları ve kalibrasyonları (robotik cerrahi kira bedeli, uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı, nebülizatör vb.), robotik cerrahi ve robotik uzuvlar ile ilgili tüm harcamalar,
·         Her türlü organ nakli giderleri,
·         Uyku Apnesi ile ilgili her türlü gider, Horlama ve uyku - apne sendromuna yol açan tüm rahatsızlıkların teşhis ve tedavileri,
·         Çocuk bakımı, her türlü çocuk maması, oral beslenme ürünleri, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili sarf malzemeleri, termofor ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü sıhhi malzemeler, battaniye, uyku apnesi tedavisi için kullanılan her türlü aparat, meme ve penil protezler, koltuk değneği, tekerlekli sandalye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ortezler, vücut içi pompalar, insülin pompası, vücut içine enjekte edilen ve implante edilebilen tedavi amaçlı pompalar, uyku apnesi cihazı (CPAP ve uyku odası dahil) vb. tüm giderler,
·          Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi, doğumsal (konjenital) anomali ve hastalıklar, motor ve mental gelişim bozukluğu, genetik hastalıklar ve her türlü genetik hastalık/durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), genetik/aile riski yüksek olan veya geçirilmiş kanser tanısı olanlar için koruyucu amaçlı yapılması planlanan cerrahiler/girişimler, büyüme ve gelişme bozuklukları, doğumsal ya da sonradan gelişmiş olsa bile; 7 yaş öncesi her türlü fıtık, mevcut sakatlıklar ve komplikasyonları, vezikoüreteral reflü, yeni doğan işitme testleri, el-bilek grafileri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, asendan testis, spermatosel, varikosel, hidrosel, kordon kisti, epididim kistleri, polikistik böbrek, vasküler lezyonlar, lenfanjiom, arteriovenöz malformasyonlar, pes planus, pes ekinovarus deformiteleri, her türlü omurga eğrilikleri (her türlü kifoz, skolyoz, lordoz), yapısal bozukluklar (septum deviasyonu, nazal valv yetmezliği, hallux valgus, hallux varus, hallux rijitus) ilişkin tanı, tedavi, komplikasyon ve kontrol harcamaları, 
·         Deneysel veya araştırma amaçlı işlem/gereçler, belirli aralıklarla ve/veya kontrol amacıyla yapılancheck-up,Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi veya EBT veya BT Anjiografi gibi muayene ve tetkik, aşı öncesi yapılan kontrol amaçlı test, ödenecek aşılar dışındaki her türlü koruyucu aşı ve ilaç giderleri, tıbbi sertifika ve sağlık raporu hazırlanması ile ilgili harcamalar,
·         Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tedavi veya her türlü cerrahi müdahaledeki hataları sonucunda doğan harcamalar,
·         Acil tıbbi durumlar dâhil, işbu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında yapılan sağlık harcamalarında, işbu ürüne özel anlaşmalı kurum güncel listesi ve teminat tablosunda ilgili kurum tipi için belirtilen limit ve ödeme oranını aşan talepler.
·         Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri,
·         Vefat halinde cenaze ile ilgili giderler (Hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda ortaya çıkan morg masrafları, cenaze nakli vb.),
·         Tarım ve Köyişleri Bakanlığından onaylı ve Sağlık Bakanlığı'ndan ithalat izni ile ithal edilen ve ilaç ruhsatı olmayan drog, vitamin ve gıda destek ürünleri,
·         Geriatrik ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, Alzheimer hastalığı, Parkinson
·         Motosiklet kullanımı nedeniyle oluşacak kazalara ilişkin tedavi giderleri sigortalının motosiklet kullandığını teklifnamede belirterek sigortacı tarafından kabul edilmesi ve gerekli ek primin alınmış olması koşuluya geçerlidir.
·         Tehlikeli tarzdaki sportif faaliyetlere (Binicilik, sürücülük, dağcılık, tırmanma, kano, rafting, dalgıçlık, paraşütle atlama, gökyüzü kayağı, bungee jumping, sivil havacılık, deltaplan, planör, balon vb.) katılım sırasında meydana gelecek hastalık ve sakatlıklar,
·         Profesyonel veya amatör lisanslı sporcu olarak her türlü müsabakaya ve/veya antrenmana katılım sırasında
meydana gelecek hastalık ve sakatlıklar,
·         AIDS, HPV, ARCS ve HIV virüsüne bağlı tüm hastalıklar, kondilomlar ile zührevi hastalıklarının teşhis ve tedavi masrafları,
·         Bina yıkımı, patlayıcı madde nakliyesi, maden işçiliği, rıhtım inşaatı, dinamitleme, faaliyetleri sonucunda oluşan mesleki hastalıklar (asbestozis, pnomokonyozis, cıva zehirlenmesi, silikozis, vb)
·         Tıbbi olmayan sebeplerle yapılan kürtaj masrafları, kısırlaştırma, (tüp ligasyonu, vazektomi v.b.), implant kontraseptifler, kısırlık tetkik ve tedavisi (ovülasyon takibi, HSG, adhezyolizis, tuboplasti v.b.), düşük araştırması, iktidarsızlık (ereksiyon bozuklukları) ve/veya kısırlığın  giderilmesi için yapılan (tüp bebek, mikroenjeksiyon vb.) her türlü masraf, yalancı gebelik (psikolojik gebelik) ile ilgili giderler, menopozla ilgili
·         tüm tedaviler,( pre-peri-post Menopoz, Osteoporoz v.b.) ile ilgili her türlü masraf.Her türlü rahim içi araçlar.
·         Otoskleroz teşhis ve tedavisi,
·         Mevcut tedavi yöntemlerinin yerine uygulanan yaygınlaşmamış ve/veya tedavinin başarısını arttırdığı kanıtlanmamış yeni yöntemler ile malzemelere ait giderler. Robotik cerrahi yöntemiyle (Da Vinci gibi) yapılan ameliyatlarda, robot kullanım ücreti ve bu yönteme özel olarak  kullanılan her türlü malzeme gideri. Yeni biyomedikal mühendislik - genetik ve biyoteknolojik bazlı tedavi ve uygulamalarına ait giderler,
·          Sigortalının herhangi bir hastalığı olmadan tetkik ya da korunma amacıyla yaptırılan doktor muayene ve laboratuar / röntgen v.b. uygulamaları, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalarla ilgili giderler, check-up'lar ile aşıların (grip, kuduz, tetanos ve 0-6 yaş
·         arasındaki çocukların Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan rutin aşıları hariç) masrafları,
·         Saç dökülmesi ile ilgili şampuan, cilt kremi gibi kozmetik ürünler, saç ekilmesi uygulaması ve bunlara benzer ilaç ve tedaviler kapsam dışındadır,
·         Akne-sivilce
·         Sigortalının kazaen yaralanması sonucu gereken müdahaleler dışındaki her türlü estetik ve plastik cerrahi müdahaleler; kozmetik amaçlı tedaviler, saç dökülmesi, alopesi, hirsutizm (kıllanma) tetkik ve tedavileri vb; kontraseptif yöntemler, deri nemlendirici ve temizleyici preparatlar, tatlandırıcılar; şişmanlık tetkik ve tedavisi, şifa kürleri, çamur banyoları, karantina, akupunktur, masaj, mezoterapi, hidroterapi, manyetoterapi, ses ve konuşma terapileri vb; huzurevi, sanatoryum, kaplıcalar, jimnastik ve güzellik salonları, ayak bakım merkezleri ve poliçede belirtilen “Sağlık Kuruluşu” tanımına uymayan kuruluşlardan alınan faturalar; alternatif tıp tedavi masrafları, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler,


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder